Sie sind hier: Home » Kalle und Monners » „Eröffnung Weltladen Lampertheim“
09.09 Uhr | 5. Oktober 2019

„Eröffnung Weltladen Lampertheim“

Kolumne Kalle & Mônners

Kalle

Säwuss Mônners, alles glaa?

Mônners

Oschou Kalle – e klôh bissl bessa un isch meest graische. Awwa saa mol, du bischt frieh uff de Bôh. Wu widd’n hee um die Uhrzait?

Kalle

Isch heb voa in alla Ruh in unsam naije Weltlade oizukaafe. Bai de Eröffnung waa sou veel lous. Veel Prominenz aus de Schdadt un de Wätschaft. Bischd gaa nit ôn die Regale kumme. Iwweraal Lait. Sogaa de Houf waa iwwafüllt.

Mônners

A hea, sait wônn hemman in Weltlaade? Heeat sisch e bissl uhgewohnt ôh. Als ob dass ma die Welt kaafe kennt. Orra die Erde. Wobai – die Welt is jo die Gsômmthait vun allem was is, un dodemit meena als es Univässum. Môhnen die des? Awwa waaschôins isses e Gscheft wu dass ma Weltkaate, Globusse un Atlasse kaafe kônn.

Kalle

Hea, Mônners, äschdemool haast des nit Atlasse – des sin Atlônte. Un mit dôim „Gsômmthait vun allem was is“ hewwisch des Gfiehl dass du baiem Bischafloumaakt e paa philosouphischie Bischa kaaft hoscht. Orra hoscht in de Schadtbischarai des Regal mit de Wääke vum Aristoteles un im Platon un im Kônt gfunne?

Mônners

Nôh des kheat fä isch zu de Allgemôinbildung. Wenn ma uns allwail Sunndaags baim Ânton treffe, schpreschen ma blouss iwaa sou Theme. Mea sin e philosouphisches Gschpreeschsforum un imma rischtisch debai.

Kalle

Hea, zu dem Ônton will isch sischa aa emol. Schôint in rischtisch belesene Mônn zu sôi. Hebb aa schun gheat dasses nix gibbt was dä nit waass. Jetztat fông isch aa schun ôh zum philosophian. Schôint ôhschdeckend zu sôi. Vellaischd keend isch dou mol des Thema Weltlaade un Featrädhôndl vorschlaa?

Mônners

Du imma mit dôim auslennische Zaig. Was issen des jetzat wieja?

Kalle

Alla, isch vasuch da des zum vagliggan. Wônn ma’s genau nimmt, môhnt’s gereschde Hôndel, orra aa gereschde Vakaaf. Soll haase, dass die Heaschdella vun Sache aa gereschd bezaalt wänn; orra bessa, dasse vun eahnre Erwet aa halbwegs leijwe kennen. De Fähtreijdhôndel soll die Erzeuger wädschaftlisch schdabilisian, die Glaischbereschdischung vun Fraue föddan un die Kinnaerwet reduzian.

Mônners

Kalle, ôwwl reddschd awwa wie ôhna vum Schdadtpallament orra vum Bundesdaag. `S wädd veel vaschproche, awwa ôm End kimmt nix debai raus. Blouss, vun de Theorie hää heat sisch des guud ôh. Was vakaafe die dônn im Lômbadda Weltlaade?

Kalle

Hauptseschlisch henn se Kaffee, Tee, Kakaoo,Schocklaad, Niss, Honisch, Gewäzze, Öl, Reis un Produkte aus’m tradizjonelle Hôndwääk vun denne Lenda. Sou wie klôhne Schmuckschdickscha orra…

Mônners

Kalle, uffhean! Isch kônn den frischgebriehde Kaffee schun uff môinre Zung schmecke. Hmmm… ma wädd schun gônz waam ums Häzz!

Kalle

Typisch Mônners wieja. Jetztat widd de Geniessa , de Guurmeh raushenge, dä wu mit’rem aromatische Kaffee un Schocklaad im Sessel rumhengt un sôi philosophische Bischa liest. Awwa vômjoahr hoschd misch gfroogt, warum dass bai de Schocklaad e Haltbakaitsdatum druffschdeijht – bai deer dehôm deht kôhnie lenga wie drei Daag rumlieje.

Mônners

Kalle, in de Welt vun de Geniessa u Guurmehs kennschd disch halt nit aus. Des kônn ma aa nit länne, des wädd ôhm in die Wiege geleijht.

Kalle

Isch glaab deer hennse gônz ônnere Sache in die Wieg gelejht. Awwa des will isch jetzat nit vatiefe. Isch mach misch in de Weltlaade, Schocklaad kaafe.

Mônners

Vun weije Schocklaad – môi Gohde hot jo bald Gebôddsdaag, dou keent sich jo in dem Gscheft ebbes fä se kaafe.

Kalle

Dou findscht bschdimmd ebbes, un noch e paa ônnere Sache die da gfalle keenten. Un des Guure is, mit jeirem Ôikaaf unnaschdiddschd de Fähtreijdhôndel un hilfschd aa e bissl de Lait in Lenda wu des hääkimmt. E winwin-Siduazion.

Mônners

Vaschoon misch blouss mit dem naimourische Krôhm. Isch will nix hean vun winwin, awwa isch fraa misch uff Kaffee un Schocklaad. Im Fähtreijdhôndel sai Dônk.

Kalle

Siggschd, guud dassma minônna geredd henn!

Mônners

Guud dassma uns gsee henn!

Beitrag teilen Facebook Twitter

Geschrieben in Kalle und Monners

Kommentare sind geschlossen